🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۲۲ تیر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۲۲ تیر ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۹۰۰ نقد

    هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     کاب ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۱۹ تیر ماه

     راس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

    هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۳۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۱۸ تیر ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

    هوبارد ۲۲۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     پلاس ۲۳۵۰ الی ۲۴۵۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۱۶ تیر ماه

     راس  ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۱۵ تیر ماه

     راس  ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار  شنبه ۱۲ تیر ماه

     راس  ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه  شنبه ۱۱ تیر ماه

     راس  ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۹ تیر ماه

     راس  ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

    هوبارد ۱۸۰۰الی ۲۰۰۰ نقد

     پلاس ۱۹۰۰الی ۲۰۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۸تیر ماه

     راس  ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۴ تیر ماه

     راس  ۱۶۵۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۵ تیر ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۲ تیر ماه

     راس  ۱۶۵۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۱ تیر ماه

     راس  ۱۶۵۰ الی ۱۷۵۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار شنبه ۲۹ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۲۶ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۲۵ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  چهار شنبه ۲۲ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰ نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  سه شنبه ۲۱ خرداد ماه

     راس  ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۲۵۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۱۹ خرداد ماه

     راس  ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰نقد

    هوبارد ۲۲۰۰الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰الی ۲۵۰۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۱۸ خرداد ماه

     راس  ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰نقد

    هوبارد ۲۲۰۰الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰الی ۲۵۰۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه

     راس  ۱۳۵۰ الی ۱۴۵۰نقد

    هوبارد ۱۱۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۰۰۰ الی ۱۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

     راس  ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: چهار شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه

     راس۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۵۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه

     راس۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: یکشنبه۲۲ اردیبهشت ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: شنبه۲۱ اردیبهشت ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: چهارشنبه۱۸ اردیبهشت ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه۱۷  اردیبهشت ماه

     راس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه

     راس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه

     راس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     سه شنبه۱۰ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۵۰ الی ۱۹۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۷ اردیبهشت ماه

     راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۱۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه

     راس ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۱ اردیبهشت ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۳۱ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۲۸ فروردین ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۲۷ فروردین ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۲۵ فروردین ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۵۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۲۴ فروردین ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۷۵۰الی ۱۹۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۲۰ فروردین ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۵۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۲۰ فروردین ماه

     راس ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۵۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۱۸ فروردین ماه

     راس ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۱۷ فروردین ماه

     راس ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     کاب ۱۱۵۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار شنبه ۱۴ فروردین ماه

     راس ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

    هوبارد ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه ۱۳ فروردین ماه

     راس ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

    هوبارد ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۱۱ فروردین ماه

     راس ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ نقد

    هوبارد ۱۲۰۰الی ۱۳۵۰ نقد

     پلاس ۱۱۰۰الی ۱۲۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۱۰ فروردین ماه

     راس ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

    هوبارد ۱۸۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۵۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  چهار شنبه ۷ فروردین ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  سه شنبه ۶ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۵۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۴ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۳ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۲۸ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     یکشنبه ۲۶ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     شنبه ۲۵ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    چهار شنبه ۲۲ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۹ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۸ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱۵ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۱۴ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۲ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۱ اسفند ماه

     راس ۲۳۵۰ الی ۲۴۵۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    چهار شنبه ۸ اسفند ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    سه شنبه ۷ اسفند ماه

     راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     کاب ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۵ اسفند ماه

     راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     کاب ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۴ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱ اسفند ماه

     راس ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۳۰ بهمن ماه

     راس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

    هوبارد ۳۶۵۰ الی ۳۷۵۰ نقد

     پلاس ۳۶۵۰ الی ۳۷۵۰ نقد

     کاب ۳۶۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۲۸ بهمن ماه

     راس ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

    هوبارد ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

     پلاس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

     کاب ۳۷۵۰ الی ۳۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۲۷ بهمن ماه

     راس ۳۹۵۰ الی ۴۰۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۳۹۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  چهار شنبه ۲۴ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۲۳ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  یکشنبه ۲۱ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۲۳ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  چهار شنبه ۱۷ بهمن ماه

     راس ۴۱۰۰ الی ۴۲۰۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۴۰۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    سه شنبه ۱۶ بهمن ماه

     راس ۴۰۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

    هوبارد ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     کاب ۳۷۵۰ الی ۳۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۴ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۶۰۰ الی ۳۷۵۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۳ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱۰ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۹ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۷ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۶ بهمن ماه

     راس ۳۶۰۰ الی ۳۷۵۰ نقد

    هوبارد ۳۴۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

     پلاس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

     کاب ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۳ بهمن ماه

     راس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     پلاس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۲ بهمن ماه

     راس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     پلاس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۳۰ دی ماه

     راس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     پلاس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۲۹ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۲۶ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۲۵ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     یکشنبه ۲۳ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     شنبه ۲۲ دی ماه

     راس ۳۳۵۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۲۵۰ الی ۳۳۵۰ نقد

     پلاس ۳۲۵۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     کاب ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    چهار شنبه ۱۹ دی ماه

     راس ۳۲۰۰ الی ۳۳۵۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    سه شنبه ۱۸ دی ماه

     راس ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۶ دی ماه

     راس ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۵ دی ماه

     راس ۳۱۵۰ الی ۳۲۵۰ نقد

    هوبارد ۳۰۵۰ الی ۳۱۵۰ نقد

     پلاس ۳۰۵۰ الی ۳۱۵۰ نقد

     کاب ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱۲ دی ماه

     راس ۳۰۰۰ الی ۳۱۵۰ نقد

    هوبارد ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     پلاس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     کاب ۲۸۰۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۱۱ دی ماه

     راس ۲۸۰۰ الی ۳۰۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۹ دی ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۸ دی ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  چهار شنبه ۵ دی ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۴ دی ماه

     راس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۲ دی ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  شنبه ۱ دی ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

قیمت جوجه آذر ماه ۹۷

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: چهار شنبه ۲۸ آذر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: سه شنبه ۲۷ آذر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ:  شنبه ۲۴ آذر ماه

    در پی تصمیم نهادهای حمایتی و نظارتی و تشکل های

    ذیربط نسبت به (قیمت جوجه یکروزه گوشتی)

    فعلا قیمت جوجه یکروزه درج نخواهد گردید.

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: یکشنبه ۲۵ آذر ماه

   در پی تصمیم نهادهای حمایتی و نظارتی و تشکل های

    ذیربط نسبت به (قیمت جوجه یکروزه گوشتی)

    فعلا قیمت جوجه یکروزه درج نخواهد گردید.

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: چهارشنبه ۲۱ آذر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     کاب ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: سه شنبه ۲۰ آذر ماه

    راس ۲۸۵۰ الی ۲۹۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۷۰۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: یکشنبه ۱۸ آذر ماه

    راس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

    هوبارد ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     کاب ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: شنبه ۱۷ آذر ماه

    راس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

    هوبارد ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     کاب ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: چهار شنبه ۱۴ آذر ماه

    راس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: سه شنبه ۱۳ آذر ماه

    راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: یکشنبه ۱۱ آذر ماه

    راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۱۰ آذر ماه

راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۰۰ نقد

کاب ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:چهار شنبه ۷ آذر ماه

راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

هوبارد ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

کاب ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:سه شنبه ۶ آذر ماه

راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

کاب ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:یکشنبه ۴ آذر ماه

راس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

پلاس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

کاب ۲۳۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:شنبه ۳ آذر ماه

راس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

پلاس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

کاب ۲۳۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۲۹ آبان ماه

راس ۲۲۵۰ الی ۲۴۰۰ نقد

هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:چهارشنبه ۳۰ آبان ماه

راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۳۵۰ نقد

پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۲۶ آبان ماه

راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

هوبارد ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: یکشنبه ۲۷ آبان ماه

راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

هوبارد ۲۱۵۰ الی ۲۲۵۰ نقد

پلاس ۲۱۵۰ الی ۲۲۵۰ نقد

کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:سه شنبه ۲۲ آبان ماه

راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه

راس ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۷۵۰ الی ۱۹۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:شنبه ۱۹ آبان ماه

راس ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:یکشنبه ۲۰ آبان ماه

راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۱۵ آبان ماه

راس ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

هوبارد ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهارشنبه ۱۶ آبان ماه

راس ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

هوبارد ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۱۲ آبان ماه

راس ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

هوبارد ۱۸۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۷۵۰ الی ۱۹۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: یکشنبه ۱۳ آبان ماه

راس ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

هوبارد ۱۸۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۷۵۰ الی ۱۹۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۸ آبان ماه

راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

پلاس ۱۹۵۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهارشنبه ۹ آبان ماه

راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

پلاس ۱۹۵۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۵ آبان ماه

راس ۱۸۵۰ الی ۲۰۰۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: یکشنبه ۶ آبان ماه

راس ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

هوبارد ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۱ آبان ماه

راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهار شنبه ۲ آبان ماه

راس ۱۷۵۰ الی ۱۸۵۰ نقد

هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰ نقد

پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰ نقد

کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

به ما ایمیل بفرستید