🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۱۰ شهریورماه

     راس ۱۳۰۰ الی۱۴۵۰ نقد

    هوبارد ۱۰۵۰ الی ۱۲۰۰ نقد

     پلاس ۱۱۵۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۰۰۰ الی ۱۱۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهارشنبه ۳  شهریورماه

     راس ۱۳۰۰ الی۱۴۵۰ نقد

    هوبارد ۱۴۵۰ الی ۱۵۵۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۴۵۰ الی ۱۵۰۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۱۲ شهریورماه

     راس ۱۵۵۰ الی۱۶۵۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰ الی ۱۵۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۱۰ شهریورماه

     راس ۱۳۰۰ الی۱۴۵۰ نقد

    هوبارد ۱۰۵۰ الی ۱۲۰۰ نقد

     پلاس ۱۱۵۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۰۰۰ الی ۱۱۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۹شهریور ماه

     راس ۱۴۰۰ الی۱۵۰۰ نقد

    هوبارد ۱۱۰۰ الی ۱۲۵۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰ الی ۱۳۵۰ نقد

     کاب ۱۰۵۰ الی ۱۲۰۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  چهار شنبه ۶ شهریور ماه

     راس ۱۵۵۰ الی۱۶۵۰ نقد

    هوبارد ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰ الی ۱۵۵۰ نقد

     کاب ۱۲۵۰ الی ۱۳۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه۵شهریور ماه

     راس ۱۸۵۰ الی۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه۳ شهریور ماه

     راس ۲۰۰۰ الی۲۱۰۰ نقد

    هوبارد ۱۸۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

     پلاس ۱۸۵۰ الی ۲۰۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه۲ شهریور ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰  نقد

    هوبارد ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۵۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهارشنبه۳۰ مرداد ماه

     راس ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰  نقد

    هوبارد ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه۲۷ مرداد ماه

     راس ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰  نقد

    هوبارد ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۲۶ مرداد ماه

     راس ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰  نقد

    هوبارد ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۵۰ الی ۱۴۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰


     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۲۶ مرداد ماه

     راس ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰  نقد

    هوبارد ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۵۰ الی ۱۴۵۰نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار شنبه ۲۳ مرداد ماه

     راس ۱۵۵۰ الی ۱۶۵۰  نقد

    هوبارد ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰ الی ۱۵۵۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۵۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه۲۲ مرداد ماه

     راس ۱۸۵۰ الی ۱۹۵۰  نقد

    هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۵۰ الی ۱۸۵۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۲۰ مرداد ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰  نقد

    هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۱۹ مرداد ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰  نقد

    هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰  نقد

    هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  سه شنبه ۱۵ مرداد ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰  نقد

    هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۱۳ مرداد ماه

     راس ۲۰۰۰ الی ۲۵۵۰  نقد

    هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

     پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰ نقد

     کاب ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰قد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۱۲ مرداد ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰  نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۹ مرداد ماه

     راس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰  نقد

    هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۳۰۰ الی ۲۵۰۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۸ مرداد ماه

     راس ۲۲۵۰ الی ۲۴۰۰  نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۶ مرداد ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۵مرداد ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه۲مرداد ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۱مرداد ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰  نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۳۰ تیر ماه

     راس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۳۰ تیر ماه

     راس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۲۹ تیر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۲۶ تیر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۲۵ تیر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۲۳ تیر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۲۲ تیر ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۹۰۰ نقد

    هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     کاب ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۱۹ تیر ماه

     راس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

    هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۳۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۱۸ تیر ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

    هوبارد ۲۲۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     پلاس ۲۳۵۰ الی ۲۴۵۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۱۶ تیر ماه

     راس  ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۱۵ تیر ماه

     راس  ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار  شنبه ۱۲ تیر ماه

     راس  ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه  شنبه ۱۱ تیر ماه

     راس  ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۹ تیر ماه

     راس  ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

    هوبارد ۱۸۰۰الی ۲۰۰۰ نقد

     پلاس ۱۹۰۰الی ۲۰۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۸تیر ماه

     راس  ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۴ تیر ماه

     راس  ۱۶۵۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۵ تیر ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۲ تیر ماه

     راس  ۱۶۵۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۱ تیر ماه

     راس  ۱۶۵۰ الی ۱۷۵۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار شنبه ۲۹ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۲۶ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۲۵ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  چهار شنبه ۲۲ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰ نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  سه شنبه ۲۱ خرداد ماه

     راس  ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۲۵۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۱۹ خرداد ماه

     راس  ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰نقد

    هوبارد ۲۲۰۰الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰الی ۲۵۰۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۱۸ خرداد ماه

     راس  ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰نقد

    هوبارد ۲۲۰۰الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰الی ۲۵۰۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه

     راس  ۱۳۵۰ الی ۱۴۵۰نقد

    هوبارد ۱۱۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۰۰۰ الی ۱۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

     راس  ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: چهار شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه

     راس۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۵۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه

     راس۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: یکشنبه۲۲ اردیبهشت ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: شنبه۲۱ اردیبهشت ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ: چهارشنبه۱۸ اردیبهشت ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه۱۷  اردیبهشت ماه

     راس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه

     راس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه

     راس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     سه شنبه۱۰ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۵۰ الی ۱۹۰۰ نقد

    هوبارد ۱۶۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۷ اردیبهشت ماه

     راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۱۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه

     راس ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۱ اردیبهشت ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۳۱ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۲۸ فروردین ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۲۷ فروردین ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۲۵ فروردین ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۵۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۲۴ فروردین ماه

     راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

    هوبارد ۱۷۵۰الی ۱۹۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    چهار شنبه ۲۰ فروردین ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۵۰الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    سه شنبه ۲۰ فروردین ماه

     راس ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۵۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    یکشنبه ۱۸ فروردین ماه

     راس ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

    هوبارد ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۱۷ فروردین ماه

     راس ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     کاب ۱۱۵۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار شنبه ۱۴ فروردین ماه

     راس ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

    هوبارد ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه ۱۳ فروردین ماه

     راس ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نقد

    هوبارد ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۱۱ فروردین ماه

     راس ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ نقد

    هوبارد ۱۲۰۰الی ۱۳۵۰ نقد

     پلاس ۱۱۰۰الی ۱۲۰۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه ۱۰ فروردین ماه

     راس ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

    هوبارد ۱۸۰۰ الی ۱۹۵۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۵۰ نقد

     کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  چهار شنبه ۷ فروردین ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  سه شنبه ۶ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۰۵۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     یکشنبه ۴ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:     شنبه ۳ فروردین ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۲۸ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     یکشنبه ۲۶ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     شنبه ۲۵ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    چهار شنبه ۲۲ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۹ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۸ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱۵ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۱۴ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۲ اسفند ماه

     راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

    هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

     کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۱ اسفند ماه

     راس ۲۳۵۰ الی ۲۴۵۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    چهار شنبه ۸ اسفند ماه

     راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

    هوبارد ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     کاب ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    سه شنبه ۷ اسفند ماه

     راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     کاب ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۵ اسفند ماه

     راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

    هوبارد ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

     پلاس ۲۰۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

     کاب ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۴ اسفند ماه

     راس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

    هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱ اسفند ماه

     راس ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۳۰ بهمن ماه

     راس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

    هوبارد ۳۶۵۰ الی ۳۷۵۰ نقد

     پلاس ۳۶۵۰ الی ۳۷۵۰ نقد

     کاب ۳۶۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۲۸ بهمن ماه

     راس ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

    هوبارد ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

     پلاس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

     کاب ۳۷۵۰ الی ۳۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۲۷ بهمن ماه

     راس ۳۹۵۰ الی ۴۰۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۳۹۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  چهار شنبه ۲۴ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۲۳ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  یکشنبه ۲۱ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۲۳ بهمن ماه

     راس ۴۰۵۰ الی ۴۱۵۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۵۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  چهار شنبه ۱۷ بهمن ماه

     راس ۴۱۰۰ الی ۴۲۰۰ نقد

    هوبارد ۳۹۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     پلاس ۴۰۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

     کاب ۳۸۵۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    سه شنبه ۱۶ بهمن ماه

     راس ۴۰۰۰ الی ۴۱۰۰ نقد

    هوبارد ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     پلاس ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ نقد

     کاب ۳۷۵۰ الی ۳۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۴ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۶۰۰ الی ۳۷۵۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۳ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱۰ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۹ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۷ بهمن ماه

     راس ۳۸۰۰ الی ۳۹۰۰ نقد

    هوبارد ۳۵۰۰ الی ۳۷۰۰ نقد

     پلاس ۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰ نقد

     کاب ۳۵۰۰ الی ۳۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۶ بهمن ماه

     راس ۳۶۰۰ الی ۳۷۵۰ نقد

    هوبارد ۳۴۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

     پلاس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

     کاب ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۳ بهمن ماه

     راس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     پلاس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۲ بهمن ماه

     راس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     پلاس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۳۰ دی ماه

     راس ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     پلاس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۲۹ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۲۶ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۲۵ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     یکشنبه ۲۳ دی ماه

     راس ۳۴۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۵۰ نقد

     کاب ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:     شنبه ۲۲ دی ماه

     راس ۳۳۵۰ الی ۳۵۰۰ نقد

    هوبارد ۳۲۵۰ الی ۳۳۵۰ نقد

     پلاس ۳۲۵۰ الی ۳۴۰۰ نقد

     کاب ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    چهار شنبه ۱۹ دی ماه

     راس ۳۲۰۰ الی ۳۳۵۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    سه شنبه ۱۸ دی ماه

     راس ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    یکشنبه ۱۶ دی ماه

     راس ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

    هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

     پلاس ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

     کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:    شنبه ۱۵ دی ماه

     راس ۳۱۵۰ الی ۳۲۵۰ نقد

    هوبارد ۳۰۵۰ الی ۳۱۵۰ نقد

     پلاس ۳۰۵۰ الی ۳۱۵۰ نقد

     کاب ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   چهار شنبه ۱۲ دی ماه

     راس ۳۰۰۰ الی ۳۱۵۰ نقد

    هوبارد ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     پلاس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     کاب ۲۸۰۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   سه شنبه ۱۱ دی ماه

     راس ۲۸۰۰ الی ۳۰۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۹ دی ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   شنبه ۸ دی ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  چهار شنبه ۵ دی ماه

     راس ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

    هوبارد ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  سه شنبه ۴ دی ماه

     راس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:   یکشنبه ۲ دی ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۷

    مورخ:  شنبه ۱ دی ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

قیمت جوجه آذر ماه ۹۷

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: چهار شنبه ۲۸ آذر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: سه شنبه ۲۷ آذر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۱۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۹۵۰ نقد

     کاب ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ:  شنبه ۲۴ آذر ماه

    در پی تصمیم نهادهای حمایتی و نظارتی و تشکل های

    ذیربط نسبت به (قیمت جوجه یکروزه گوشتی)

    فعلا قیمت جوجه یکروزه درج نخواهد گردید.

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: یکشنبه ۲۵ آذر ماه

   در پی تصمیم نهادهای حمایتی و نظارتی و تشکل های

    ذیربط نسبت به (قیمت جوجه یکروزه گوشتی)

    فعلا قیمت جوجه یکروزه درج نخواهد گردید.

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: چهارشنبه ۲۱ آذر ماه

     راس ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰ نقد

    هوبارد ۲۸۰۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۵۰ نقد

     کاب ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: سه شنبه ۲۰ آذر ماه

    راس ۲۸۵۰ الی ۲۹۰۰ نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     کاب ۲۷۰۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: یکشنبه ۱۸ آذر ماه

    راس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

    هوبارد ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     کاب ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: شنبه ۱۷ آذر ماه

    راس ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

    هوبارد ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

     پلاس ۲۶۵۰ الی ۲۷۵۰ نقد

     کاب ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: چهار شنبه ۱۴ آذر ماه

    راس ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: سه شنبه ۱۳ آذر ماه

    راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

    مورخ: یکشنبه ۱۱ آذر ماه

    راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

     پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     کاب ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۱۰ آذر ماه

راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

پلاس ۲۵۵۰ الی ۲۶۰۰ نقد

کاب ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:چهار شنبه ۷ آذر ماه

راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

هوبارد ۲۴۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

کاب ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:سه شنبه ۶ آذر ماه

راس ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۵۵۰ نقد

پلاس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

کاب ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:یکشنبه ۴ آذر ماه

راس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

پلاس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

کاب ۲۳۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:شنبه ۳ آذر ماه

راس ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

هوبارد ۲۴۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

پلاس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

کاب ۲۳۰۰ الی ۲۴۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۲۹ آبان ماه

راس ۲۲۵۰ الی ۲۴۰۰ نقد

هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

پلاس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

کاب ۲۱۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:چهارشنبه ۳۰ آبان ماه

راس ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ نقد

هوبارد ۲۳۰۰ الی ۲۳۵۰ نقد

پلاس ۲۳۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۲۶ آبان ماه

راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۵۰ نقد

هوبارد ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

پلاس ۲۱۰۰ الی ۲۱۵۰ نقد

کاب ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: یکشنبه ۲۷ آبان ماه

راس ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

هوبارد ۲۱۵۰ الی ۲۲۵۰ نقد

پلاس ۲۱۵۰ الی ۲۲۵۰ نقد

کاب ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:سه شنبه ۲۲ آبان ماه

راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه

راس ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۷۵۰ الی ۱۹۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:شنبه ۱۹ آبان ماه

راس ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ:یکشنبه ۲۰ آبان ماه

راس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۱۵ آبان ماه

راس ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

هوبارد ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهارشنبه ۱۶ آبان ماه

راس ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

هوبارد ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۱۲ آبان ماه

راس ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

هوبارد ۱۸۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۷۵۰ الی ۱۹۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: یکشنبه ۱۳ آبان ماه

راس ۲۰۵۰ الی ۲۱۵۰ نقد

هوبارد ۱۸۵۰ الی ۲۰۵۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۷۵۰ الی ۱۹۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۸ آبان ماه

راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

پلاس ۱۹۵۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهارشنبه ۹ آبان ماه

راس ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ نقد

هوبارد ۱۹۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

پلاس ۱۹۵۰ الی ۲۱۰۰ نقد

کاب ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

 

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: شنبه ۵ آبان ماه

راس ۱۸۵۰ الی ۲۰۰۰ نقد

هوبارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۵۰ نقد

پلاس ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

کاب ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: یکشنبه ۶ آبان ماه

راس ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ نقد

هوبارد ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

پلاس ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ نقد

کاب ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: سه شنبه ۱ آبان ماه

راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۷

مورخ: چهار شنبه ۲ آبان ماه

راس ۱۷۵۰ الی ۱۸۵۰ نقد

هوبارد ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰ نقد

پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰ نقد

کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

به ما ایمیل بفرستید

این فرم تماس غیرفعال است زیرا شما از قبول سرویس Google reCaptcha که لازم است برای اعتبارسنجی پیام‌های ارسالی توسط فرم خودداری کنید امتناع کردید.
نوشته های وبلاگ
نمونه کار
صفحات
دسته ها
ماهانه