اخبار روز

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۸

مورخ:   شنبه ۲۵  آبان ماه

راس  ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

پلاس ۳۱۵۰ الی ۳۲۵۰ نقد

کاب ۳۰۵۰ الی ۳۲۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۸

مورخ:  چهار شنبه ۲۲  آبان ماه

راس  ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

پلاس ۳۱۵۰ الی ۳۲۵۰ نقد

کاب ۳۰۵۰ الی ۳۱۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۸

مورخ:  سه شنبه ۲۱  آبان ماه

راس  ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

پلاس ۳۱۵۰ الی ۳۲۵۰ نقد

کاب ۳۰۵۰ الی ۳۱۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰