اخبار روز

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۸

مورخ: یکشنبه ۲۸ مهر ماه

راس  ۲۸۵۰ الی ۲۹۵۰ نقد

هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۷۰۰ نقد

پلاس ۲۷۰۰ الی ۲۸۵۰ نقد

کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۸

مورخ: چهار شنبه ۲۴ مهر ماه

راس  ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

پلاس ۲۳۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰

🔰بازار جوجه ایران 🔰

⭕️قیمت جوجه گوشتی پاییز ۹۸

مورخ: سه شنبه ۲۳ مهر ماه

راس  ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

هوبارد ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ نقد

پلاس ۲۳۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

کاب ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ نقد

🔰بازار جوجه ایران 🔰