بازار جوجه ایران

بازار جوجه ایران

قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۸

مورخ:   چهار شنبه ۱۱ دیماه

راس  ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

هوبارد ۲۷۵۰ الی ۲۹۵۰ نقد

پلاس ۲۹۵۰ الی ۳۰۵۰ نقد

کاب ۲۸۵۰ الی ۲۹۵۰ نقد

بازار جوجه ایران

بازار جوجه ایران

قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۸

مورخ:    یکشنبه ۱۵ دیماه

راس  ۳۴۰۰ الی ۳۶۰۰ نقد

هوبارد ۳۱۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

پلاس ۳۳۰۰ الی ۳۴۰۰ نقد

کاب ۳۱۰۰ الی ۳۲۵۰ نقد

بازار جوجه ایران

بازار جوجه ایران

قیمت جوجه گوشتی زمستان ۹۸

مورخ:    شنبه ۱۴ دیماه

راس  ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ نقد

هوبارد ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ نقد

پلاس ۳۲۰۰ الی ۳۳۰۰ نقد

کاب ۳۰۰۰ الی ۳۱۵۰ نقد

بازار جوجه ایران