اخبار روز

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه

     راس  ۱۳۵۰ الی ۱۴۵۰نقد

    هوبارد ۱۱۰۰الی ۱۲۰۰ نقد

     پلاس ۱۲۰۰الی ۱۳۰۰ نقد

     کاب ۱۰۰۰ الی ۱۱۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

     راس  ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰نقد

    هوبارد ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰ نقد

     پلاس ۱۴۰۰الی ۱۵۰۰ نقد

     کاب ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه

     راس ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

     کاب ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه

     راس ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ نقد

    هوبارد ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     پلاس ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ نقد

     کاب ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰