اخبار روز

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   یکشنبه ۲۶ خرداد ماه

     راس  ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   شنبه۲۵ خرداد ماه

     راس  ۱۶۰۰ الی ۱۷۵۰نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۸۰۰ نقد

     پلاس ۱۵۰۰الی ۱۶۵۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:  چهار شنبه۲۲ خرداد ماه

     راس  ۱۹۰۰ الی ۲۰۵۰نقد

    هوبارد ۱۷۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     پلاس ۱۸۰۰الی ۱۹۰۰ نقد

     کاب ۱۶۰۰الی ۱۷۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰