قیمت مرغ زنده به تفکیک استانها

استان قیمت مرغ زنده + یا – قیمت مرغ کشتار
۱ آذربایجان شرقی
۲ آذربایجان غربی
۳ اردبیل
۴ اصفهان
۵ البرز
۶ ایلام
۷ بوشهر
۸ تهران
۹ چهارمحال
۱۰ خراسان جنوبی
۱۱ خراسان رضوی
۱۲ خراسان شمالی
۱۳ خوزستان
۱۴ زنجان
۱۵ سمنان
۱۶ سیستان
۱۷ فارس
۱۸ قزوین
۱۹ قم
۲۰ کردستان
۲۱ کرمان
۲۲ کرمانشاه
۲۳ کهگیلویه
۲۴ گلستان
۲۵ گیلان
۲۶ لرستان
۲۷ مازندران
۲۸ مرکزی
۲۹ هرمزگان
۳۰ همدان
۳۱ یزد