قیمت نهاده ۲۳ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م

اوکراین بندر امام ۱۳۶۰۰ م

برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰

روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰

روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰

داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۷۵۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۰۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۵۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک

یگانه خزر گلستان ۲۳۷۰۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۵۰

اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰

نوید بندر امام ۲۲۷۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۲۱۵۰

گلبهار اصفهان ۲۳۲۰۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م

خاور دشت گرگان ۱۷۳۰۰
اکسدانه کرج ۱۸۳۰۰
گچساران ۱۷۳۰۰
بین گرگان ۱۷۵۵۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۵۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۰۰۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰

 

قیمت نهاده ۲۲ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م

اوکراین بندر امام ۱۳۶۰۰ م

برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰

روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰

روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰

داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۷۵۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۰۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۵۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک

گل سفید البرز ۰۰۰۰۰

کندوج گیلان ۰۰۰۰۰

دانه روغنی خراسان ۰۰۰۰۰
یگانه خزر گلستان ۲۳۷۰۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۵۰

بنیاد نیشابور ۰۰۰۰۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰

نوید بندر امام ۲۲۷۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۲۱۵۰

گلبهار اصفهان ۲۳۲۰۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
اکسدانه کرج ۱۸۳۰۰
گچساران ۱۷۳۰۰
بین گرگان ۱۷۵۵۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۵۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۰۰۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰

 

قیمت نهاده ۲۱ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م

اوکراین بندر امام ۱۳۶۰۰ م

روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰

روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰

داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۷۵۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۰۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۵۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۷۰۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۵۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰

نوید بندر امام ۲۲۷۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۲۱۵۰

گلبهار اصفهان ۲۳۲۰۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
اکسدانه کرج ۱۷۳۰۰
گچساران ۱۷۳۰۰
بین گرگان ۱۷۵۵۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۵۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۰۰۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰

 

قیمت نهاده ۲۰ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م

اوکراین بندر امام ۱۳۶۰۰ م

برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰

روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰

روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰

داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۴۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۱۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۵۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۶۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۰۰۰۰۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۵۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۵۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰

نوید بندر امام ۲۲۷۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۲۰۰

گلبهار اصفهان ۲۳۱۵۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
اکسدانه کرج ۱۸۳۰۰
گچساران ۱۷۲۰۰
بین گرگان ۱۷۵۵۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۵۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰

 

قیمت نهاده ۱۹ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م

روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰

روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰

روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۴۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۱۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۴۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۵۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۲۰۰

گلبهار اصفهان ۲۳۱۵۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
اکسدانه کرج ۱۸۳۰۰
گچساران ۱۷۲۰۰
بین گرگان ۱۷۵۵۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۵۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰

 

قیمت نهاده ۱۸ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م

روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰

روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰

روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۴۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۱۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۴۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۵۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۲۰۰

گلبهار اصفهان ۲۳۱۵۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
اکسدانه کرج ۱۸۳۰۰
گچساران ۱۷۲۰۰
بین گرگان ۱۷۵۵۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۵۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰

کالاهای فوق به ریال میباشد

قیمت نهاده ۱۶ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م
اوکراین بندر امام ۰۰۰۰۰
برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
روس بندر نوشهر ۰۰۰۰۰
داخلی سر پل ذهاب ۱۶۷۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۴۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۲۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۴۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۰۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۱۵۰

گلبهار اصفهان ۲۴۲۰۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
خاور دشت گرگان ۱۷۵۰۰
اکسدانه کرج ۱۸۴۰۰
بهپاک بهشهر۱۷۵۰۰
گچساران ۱۷۱۰۰
بین گرگان ۱۷۶۰۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۰۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰
کالاهای فوق به ریال میباشد

 

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م
اوکراین بندر امام ۰۰۰۰۰
برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
روس بندر نوشهر ۰۰۰۰۰
داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۴۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۲۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۴۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۰۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۱۵۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
خاور دشت گرگان ۱۷۵۰۰
اکسدانه کرج ۱۸۴۰۰
بهپاک بهشهر۱۷۵۰۰
گچساران ۱۷۱۰۰
بین گرگان ۱۷۶۰۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۰۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰
کالاهای فوق به ریال میباشد

 


قیمت نهاده ۱۳ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م
اوکراین بندر امام ۰۰۰۰۰
برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
روس بندر نوشهر ۰۰۰۰۰
داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۴۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۲۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۴۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۰۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۱۵۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
خاور دشت گرگان ۱۷۵۰۰
اکسدانه کرج ۱۸۴۰۰
بهپاک بهشهر۱۷۵۰۰
گچساران ۱۷۱۰۰
بین گرگان ۱۷۶۰۰

طلا سفید گنبد ۱۷۵۰۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس گندم :
تهران ۰۰۰۰۰
کرج ۰۰۰۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰
کالاهای فوق به ریال میباشد

 

قیمت نهاده ۱۲ آبانماه ۹۸

ذرت:
برزیل بندر امام ۱۳۶۰۰م
اوکراین بندر امام ۰۰۰۰۰
برزیل بندر امام ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
روس بندر نوشهر ۰۰۰۰۰
داخلی سر پل ذهاب ۱۶۹۰۰
جو:
آرژانتین بندر امام ۱۳۶۰۰ م
روس بندر امیر آباد ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر انزلی ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر نوشهر ۱۳۶۰۰ با تاخیر
روس بندر امیر آباد ۰۰۰۰۰
روس بندر انزلی ۰۰۰۰۰
آلمان بندر امام ۱۳۸۰۰ با تاخیر
داخلی گرمسار ۲۰۹۰۰
داخلی خراسان ۱۹۳۰۰
داخلی گنبد ۱۷۸۰۰
کنجاله سویا:
آرژانتین بندر امام ۲۴۳۰۰ سامانه تاک
هندی بندر امام ۲۴۲۰۰
کلهر بندر امام ۲۲۴۵۰ م سامانه تاک
کلهر کرمانشاه ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
نابدانه سمنان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
یگانه خزر گلستان ۲۳۵۵۰ م سامانه تاک
اتکا خرمشهر ۲۳۶۰۰
طلا سفید گنبد ۲۵۶۰۰
اکسدانه کرج ۲۶۱۰۰
بهپاک بهشهر ۲۴۱۵۰
فول فت ۲۷۱۰۰
دانه سویا :
برزیل بندر امام ۲۴۲۰۰
کنجاله کلزا :
کلهر دانه کرمانشاه ۱۶۶۰۰ م
یگانه خزر گلستان ۱۶۶۰۰ م
خاور دشت گرگان ۱۷۵۰۰
اکسدانه کرج ۱۸۴۰۰
بهپاک بهشهر۱۷۵۰۰
گچساران ۱۷۱۰۰
بین گرگان ۱۷۶۰۰
کنجاله آفتابگردان :
قزاق مشهد ۳۳۰۰۰
کنجاله تخم پنبه :
داخلی نیشابور ۲۷۵۰۰
تخت آذربایجان آستارا ( نیو فیس) ۲۴۴۰۰
قزاق مشهد ۳۳۹۰۰
متیونین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
لیزین :
دگوسا تهران ۰۰۰۰۰۰
کره تهران ۰۰۰۰۰۰
چین تهران ۰۰۰۰۰۰
اندونزی تهران ۰۰۰۰۰۰
کولین :
چین nb تهران ۵۵۰۰۰
چین اوکتور تهران ۵۳۰۰۰
ترئونین :
چین میهوا تهران ۰۰۰۰۰۰
چین nb تهران ۰۰۰۰۰۰
سبوس گندم :
تهران ۱۵۶۰۰
کرج ۱۵۵۰۰
سبوس برنج :
درجه (۱) ۷۰۰۰
دو کوب سنتی ۵۵۰۰
کامپیوتری مدرن ۴۵۰۰
کالاهای فوق به ریال میباشد

بازار جوجه ایران