اخبار روز

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:    شنبه ۲۳ تیر ماه

     راس  ۲۹۰۰ الی ۳۰۰۰نقد

    هوبارد ۲۷۰۰ الی ۲۸۰۰ نقد

     پلاس ۲۸۰۰ الی ۲۹۰۰ نقد

     کاب ۲۵۰۰ الی ۲۶۵۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   چهار شنبه ۱۹ تیر ماه

     راس  ۲۶۰۰ الی ۲۷۰۰نقد

    هوبارد ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ نقد

     پلاس ۲۳۵۰ الی ۲۵۰۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

     🔰بازار جوجه ایران 🔰

    ⭕️قیمت جوجه گوشتی بهار ۹۸

    مورخ:   سه شنبه ۱۸ تیر ماه

     راس  ۲۴۰۰ الی ۲۵۵۰نقد

    هوبارد ۲۲۵۰ الی ۲۳۵۰ نقد

     پلاس ۲۳۵۰ الی ۲۴۵۰ نقد

     کاب ۲۱۵۰ الی ۲۳۰۰ نقد

     🔰بازار جوجه ایران 🔰